ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Περιγραφή ΠΜΣ

Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας»/ “SocialPreventive Medicine and Quality in Healthcare.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να να εφαρμόζουν τις αρχές των επιστημονικών πεδίων της Κοινωνικής Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας, Προληπτικής Ιατρικής, καθώς και της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας στην επαγγελματική τους δραστηριότητα στο χώρο της υγείας. 

Συγκεκριμένα θα εντρυφήσουν στο σύνολο των παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία και στις εφαρμογές της Προληπτικής Ιατρικής τόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, όσο και στη Δημόσια Υγεία. Θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις διεθνείς πρακτικές της βελτίωσης της ποιότητας στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, που αποτελεί διεθνώς ένα αντικείμενο αιχμής, στις παραμέτρους της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, έγκαιρης παροχής, ισοτιμίας και ανθρωποκεντρικότητας.

Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται τόσο για την κριτική ανάγνωση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όσο και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση μιας ερευνητικής μελέτης.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα Πιστωτικών Μονάδων.
Λειτουργούν δύο (2) ειδικεύσεις:

  • Πρόληψη και Δημόσια Υγεία (Prevention and Public Health), (ανώτατο όριο, 15 θέσεις) και
  • Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας (Quality in Healthcare), (ανώτατο όριο, 15 θέσεις)

Διδασκαλία μαθήματων

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ παρακολουθούν τέσσερα (4) υποχρεωτικά  μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο κοινά και στις δύο ειδικεύσεις. Στο Β΄ εξάμηνο παρακολουθούν τρία (3) διαφορετικά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) από τρία (3) μαθήματα επιλογής αναλόγως της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει [προσφέρονται δύο (2) κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και ένα (1) διαφορετικό σε κάθε ειδίκευση]. Kατά το Γ΄ εξάμηνο υλοποιείται η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε συναφές αντικείμενο με την ειδίκευση που έχει επιλεγεί.

Η διδασκαλία των µαθηµάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες και σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, καθιστώντας εφικτή την παρακολούθηση του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Η έναρξη των μαθήματων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων

  • Το ΠΜΣ δέχεται και άτομα με ενδιαφέρον για την Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα (courses) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ (Αίτηση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων).
  • Τα άτομα που θα γίνουν δεκτά για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.