ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146
μέσω email στο msc-phqc@med.auth.gr

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλλουν στο email mscphqc@med.auth.gr, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, τα παρακάτω δικαιολογητικά ως επισυναπτόμενα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή jpeg):

1

Αντίγραφο πτυχίου

ή πτυχίων ελληνικών Πανεπιστημίων συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

2

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

3

Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος, είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2 (First Certificate/ Lower).

(Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή). Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

4

Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα

για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

5

Φωτοαντίγραφο

της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +302310999146

Διεύθυνση e-mail
msc-phqc@med.auth.gr

Η υποβολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής και των παραπάνω δικαιολογητικών

γίνεται αποκλειστικά μέσω email στο msc-phqc@med.auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ- Ονοματεπώνυμο»).

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα και την διαδικασία επιλογής

Χρήσιμα για την εγγραφή σας