ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Kατά το Γ΄ εξάμηνο υλοποιείται η εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε αντικείμενο συναφές με την ειδίκευση που έχει επιλεγεί.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Ειδίκευση Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας

       Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Πρόληψη και Δημόσια Υγεία

 Ειδίκευση Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας

       Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
 • Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή (ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/πουσα και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας) ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής. Ταυτόχρονα συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα και τουλάχιστον ένα μέλος συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ” Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας” κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
 • Αλλαγή επιβλέποντα/πουσας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αίτηση του/της επιβλέποντα/πουσας ή του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Εφόσον έχει συσταθεί η τριμελής εξεταστική επιτροπή, ο/η επιβλέπων/πουσα αντικαθίσταται από ένα από τα εναπομένοντα μέλη της τριμελούς επιτροπής, αλλιώς από άλλο μέλος Δ.Ε.Π. με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
 •  Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
 • Για την εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση “Πρόληψη και Δημόσια Υγεία” εκπονούν και συγγράφουν ατομική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της “Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας”, ενώ αντίστοιχα στην ειδίκευση “Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας” εκπονούν και συγγράφουν Διπλωματική εργασία στο αντικείμενο της “Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας” ύστερα από σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/πουσας της διπλωματικής εργασίας. Στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να προσέλθει μόνον αφού έχει περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της.
 • Για να εγκριθεί μια Διπλωματική Εργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
  α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  β) Η εργασία να είναι πρωτότυπη.
  γ) Η εργασία (χωρίς τη βιβλιογραφία) πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 40 (σαράντα)τυπογραφικών φύλλων μίας όψης, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, σε πλήρη στοίχιση, με ενάμιση διάστημα. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει (πέραν του κειμένου που αφορά στον κύριο κορμό της εργασίας) αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, πίνακα συντομογραφιών (εφόσον είναι απαραίτητο), περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά και πίνακα βιβλιογραφίας.
 • Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κατατεθείσα εργασία κρίνεται το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο και ο κύκλος σπουδών θεωρείται ότι δεν ολοκληρώθηκε.
 • Η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, είναι δυνατή μόνο με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, μόνον μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Όταν περατωθεί η εκπόνηση και συγγραφή της εργασίας, υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
 •  Ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.
 •  Μετά τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα μέλη της, η οποία πρέπει σε 60 ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη και της βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής το Πρακτικό της εξέτασης του υποψηφίου. Αν ένα μέλος της εξεταστικής επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 30 ημέρες, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης.
 • Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του υποψηφίου/ας, η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.