ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146
ΠΜΣ

Κατηγορίες υποψηφίων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ είναι:

1

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας.

2

Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.

3

Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή́, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολόγησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.

4

Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, το οποίο οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +302310999146

Διεύθυνση e-mail
msc-phqc@med.auth.gr

Επισημαίνεται ότι η επιλογή ειδίκευσης (Πρόληψη και Δημόσια Υγεία ή Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας) ορίζεται από το ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και όχι από το βασικό τους πτυχίο. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι μια σημαντική απόφαση διότι καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσουν, όσο και το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσουν.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα και την διαδικασία επιλογής

Χρήσιμα για την εγγραφή σας