ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Περιγραφή Μαθημάτων

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου και του σκοπού όλων των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων στις δύο ειδικεύσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υποχρεωτικά μαθήματα Α΄ εξαμήνου κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις:

Βασικές έννοιες Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους στόχους της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα σύγχρονα νοσήματα (λοιμώδη- μεταδοτικά νοσήματα και μη μεταδοτικά) που αναγνωρίζονται ως απειλές για τη δημόσια υγεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Θα κατανοήσουν τα μέτρα πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των νοσημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου. Θα εμβαθύνουν στους κοινωνικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία και στις ανισότητες στην υγεία. Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους το περιβάλλον και οι πεποιθήσεις του ατόμου επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας και την υγεία.

 

Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Βιοστατιστικής

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών εννοιών επιδημιολογίας, μεθοδολογίας έρευνας και βιοστατιστικής. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις πηγές αναζήτησης στοιχείων, τους δείκτες συχνότητας νοσημάτων, τις βασικές αρχές της περιγραφικής επιδημιολογίας. Θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη των μελετών, με έμφαση στις αρχές τόσο των μη παρεμβατικών, όσο και των παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Θα εξασκηθούν στον υπολογισμό μεγέθους δείγματος και τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, την σύνταξη πινάκων και γραφημάτων και τον έλεγχο υποθέσεων με παραμετρικές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες.

 

Σχεδιασμός, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η διδασκαλία των βημάτων σχεδιασμού μιας επιστημονικής μελέτης, καθώς και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην αναζήτηση και στην κριτική αποτίμηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και στις βασικές αρχές σύνταξης ερευνητικού πρωτοκόλλου. Θα εξοικειωθούν με την παρουσίαση προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, με τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας/ διδακτορικής διατριβής και επιστημονικών άρθρων. Θα γνωρίσουν τα διαφορετικά ήδη επιστημονικών δημοσιεύσεων, αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την υποβολή ενός άρθρου για δημοσίευση, από την επιλογή περιοδικού μέχρι τη διαχείριση της αλληλογραφίας και τελικά τη δημοσίευση.

 

Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην έννοια της ποιότητας στη φροντίδα υγείας, καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών της όπως αυτά περιγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της έγκαιρης παροχής, της ανθρωποκεντρικότητας και της ισοτιμίας στην παροχή φροντίδας υγείας. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των πιθανών των παθογενειών στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, καθώς και τα εργαλεία για την παρακολούθηση των διακυμάνσεων των χαρακτηριστικών αυτών. Θα κατανοήσουν τις πιθανές αντιστάσεις στις προσπάθειες αλλαγής μέσα από την θεωρία της ψυχολογίας της αλλαγής. Τέλος, θα γνωρίσουν τα θεωρητικά μοντέλα στα οποία στηρίζεται η δημιουργία και εφαρμογή παρεμβάσεων για την βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας.

Υποχρεωτικά μαθήματα Β’ εξαμήνου- Ειδίκευση Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας

Εφαρμοσμένη Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις πρακτικές της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής. Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στις πρακτικές προαγωγής της υγείας, μέσα από την ανάλυση των δραστηριοτήτων  που στοχεύουν στην πρόληψη νοσημάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση κοινωνικών παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία και τις ανισότητες στην υγεία. Θα εντρυφήσουν στις πρακτικές παρακολούθησης και επιτήρησης της υγείας πληθυσμών και της συστηματικής παρακολούθησης και απόκρισης σε κινδύνους υγείας και έκτακτες καταστάσεις. Θα γνωρίσουν πρακτικές προστασίας της υγείας, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής και της επαγγελματικής ασφάλειας, της ασφάλειας τροφίμων και της ασφάλειας σε άλλους τομείς. Επιπρόσθετα, θα  γνωρίσουν τη νομοθεσία, όπως αυτή επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού και θα εκπαιδευτούν σε δεξιότητες ηγεσίας. Τέλος, θα κατανοήσουν την οργάνωση και το έργο των υπηρεσιών υγείας στον τομέα της κοινωνικής-προληπτικής ιατρικής στη χώρα μας.

 

Βασικές αρχές της Πολιτικής και των Οικονομικών της Υγείας

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση των οικονομικών της υγείας, καθώς και της λήψης  αποφάσεων σχετικά με την υγεία του πληθυσμού. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν την επιστημολογική θεμελίωση των οικονομικών υγείας, τα ζητήματα ασφάλισης υγείας και τη σύγχρονη μορφή των συστημάτων υγείας. Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν την έννοια της οικονομικής αξιολόγησης και της χρήσης εργαλείων των οικονομικών της υγείας αναφορικά με την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, καθώς και της συμβολή της στη λήψη αποφάσεων για την κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού και την προάσπιση και προαγωγή της υγείας.

 

Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας

Σκοπός του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη μεθοδολογία που αφορά στα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων αγωγής υγείας. Θα αναλυθεί η μεθοδολογία που αφορά στην επιλογή και περιγραφή του πληθυσμού στον οποίο θα εφαρμοστεί η παρέμβαση, στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών του, στον καθορισμό των στόχων της παρέμβασης, στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας και στην αξιολόγησή της σε όλα τα στάδια εφαρμογής της.

Υποχρεωτικά μαθήματα Β΄ εξαμήνου- Ειδίκευση Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας

Διεθνείς πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση πρακτικών που προτείνονται ή χρησιμοποιούνται διεθνώς για τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα γνωρίσουν πρακτικές με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα σχετικά με την εξασφάλιση των γνωστών παραμέτρων της ποιότητας-της ασφάλειας, της έγκαιρης παροχής, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ανθρωποκεντρικότητας και της ισοτιμίας στην παροχή της φροντίδας υγείας. Θα εξοικειωθούν με την αναζήτηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και με την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής ή προσαρμογής τους στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ή /και τεταρτοβάθμια φροντίδα υγείας.

 

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της αξιολόγησης της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας καθώς και η εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές υλοποίησής της. Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθεί η έννοια της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας ως εργαλείου αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησής της και θα αξιολογήσουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία.

 

Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας

Στόχος του υποχρεωτικού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη μεθοδολογία που αφορά στα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Θα αναλυθεί η μεθοδολογία που αφορά στην επιλογή και περιγραφή του πληθυσμού στον οποίο θα εφαρμοστεί η παρέμβαση, στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών του, στο καθορισμό των στόχων της παρέμβασης, στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας και στην αξιολόγησή της σε όλα τα στάδια εφαρμογής της.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επιλεγόμενα μαθήματα Β΄ εξαμήνου κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις

Βασικές αρχές Κοινοτικής Υγείας

Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της κοινοτικής υγείας με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Θα περιγραφεί η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα υγείας του παιδιού, των ηλικιωμένων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και της ψυχικής υγείας του πληθυσμού. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η διασύνδεση της κοινοτικής υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Μέσα από διαλέξεις, παιχνίδια ρόλων, ανάλυση βιντεοσκοπημένων αλληλεπιδράσεων, εξοικείωση με διεθνή αναγνωρισμένα μοντέλα επικοινωνίας, θα επιδιωχθεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας τόσο μεταξύ επαγγελματία υγείας και χρήστη υπηρεσιών υγείας, όσο και μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις αρχές επικοινωνίας και σε επίπεδο ενημέρωσης του πληθυσμού.

Επιλεγόμενο μάθημα Β’ εξαμήνου- Ειδίκευση Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας

Υγιεινή Περιβάλλοντος

Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στην προστασία του πληθυσμού. Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στην προστασία της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της ποιότητας του αέρα, στη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, στην προστασία από ιονίζουσες και μη ακτινοβολίες, στην προστασία από έκτακτες καταστάσεις, στην προστασία από την ηχορύπανση.

Επιλεγόμενο μάθημα Β’ εξαμήνου- Ειδίκευση Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας

Ανθρωποκεντρική  προσέγγιση στη φροντίδα υγείας

Σκοπός του επιλεγόμενου μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην έννοια της ανθρωποκεντρικής  προσέγγισης ως στοιχείο ποιότητας στη φροντίδα υγείας. Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στις διαστάσεις της έννοιας και θα κατανοήσουν τις πρακτικές εφαρμογές της για τους επαγγελματίες υγείας. Οι γνώσεις των φοιτητών θα εμπλουτιστούν μέσα από την ανάλυση δεδομένων της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τις αντιλήψεις των χρηστών υπηρεσιών υγείας για θέματα υγείας, αλλά και για την βιωματική εμπειρία της ασθένειας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας μέσα από τα μάτια των ασθενών.