ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146
ΠΜΣ

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή γίνεται με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια)
β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορική Διατριβή (μέγιστο 10 μόρια)
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 45 μόρια)
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (έως 5 μόρια, 1 μόριο/ ανακοίνωση)
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (ως 10 μόρια, 2 μόρια/ ανά ανακοίνωση)
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (έως 15 μόρια, 5 μόρια/ δημοσίευση)
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (ως 75 μόρια, 15 μόρια/ ανά δημοσίευση)
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (έως 30 μόρια, 10 μόρια/ ανά πρόγραμμα)   
θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (έως 25 μόρια,  5 μόρια/ έτος- έως 5 έτη εμπειρίας)
ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά (7) μόρια, Γ1 οκτώ (8) μόρια, Γ2 εννιά (9) μόρια, μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια
κ) Γνώση επιπλέον μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (5 μόρια)

Η ανώτατη αξιολόγηση που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 240 μόρια.

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +302310999146

Διεύθυνση e-mail
msc-phqc@med.auth.gr

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών και της συνέντευξης, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων- και τυχόν επιλαχόντων/ ουσών- που επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα και την διαδικασία επιλογής

Χρήσιμα για την εγγραφή σας