ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Πως μπορώ να αξιοποιήσω το Δίπλωμα μου;

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας»/ «Social – Preventive Medicine and Quality in Healthcare» μία από τις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:

  • «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» / «Prevention and Public Health», ή
  • «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» / «Quality in Healthcare»

Το ΠΜΣ παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές των επιστημονικών πεδίων της Κοινωνικής Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας, Προληπτικής Ιατρικής, καθώς και της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας στην επαγγελματική τους δραστηριότητα στο χώρο της υγείας.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν εντρυφήσει στο σύνολο των παραγόντων που προσδιορίζουν την υγεία και στις εφαρμογές της Προληπτικής Ιατρικής τόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, όσο και στη Δημόσια Υγεία. Θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις διεθνείς πρακτικές της βελτίωσης της ποιότητας στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, στις παραμέτρους της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, έγκαιρης παροχής, ισοτιμίας και ανθρωποκεντρικότητας.

Επιπρόσθετα, θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται τόσο για την κριτική ανάγνωση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όσο και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση μιας ερευνητικής μελέτης.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια:

  • Να στελεχώσουν δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους.
  • Να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, παρέχοντας τους τη βασική εκπαίδευση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας και δίνοντας τους πρόσβαση σε διδακτορική διατριβή, εφόσον το επιθυμούν.