ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Τέλη φοίτησης

Τέλη φοίτησης ΠΜΣ

  • Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ καταβάλλονται τέλη φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €). Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο δόσεις, δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) κατά την εγγραφή, πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€)  στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, σε τραπεζικό Λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ.

Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Απαλλαγή τελών φοίτησης

  • Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%), και το οικογενειακό εισόδημα το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, του Ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
  • Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγή.

Δίδακτρα Παρακολούθησης Μεμονωμένων Μαθημάτων

  • Το ΠΜΣ δέχεται και άτομα με ενδιαφέρον για την Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα (courses) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ. Οι άτομα που θα γίνουν δεκτά για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.
  • Για την παρακολούθηση  μεμονωμένων μαθημάτων, καταβάλλονται δίδακτρα ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€ ) ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο  επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους  χιλίων ευρώ (1.000€) συνολικά.
  •