ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

  • Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Επισκεπτών Υγείας.
  • άλλων συναφών Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.
  • άλλων Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ), οι οποίοι διαθέτουν διετή́, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολόγησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή ειδίκευσης (Πρόληψη και Δημόσια Υγεία ή Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας) ορίζεται από το ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των υποψηφίων και όχι από το βασικό τους πτυχίο. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι μια σημαντική απόφαση διότι καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσουν, όσο και το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσουν.