ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας
  msc-phqc@med.auth.gr       +302310999146

Διάρκεια και όροι φοίτησης

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (δηλ. δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας).
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής διπλωματικής εργασίας, έως τη λήξη του τρίτου εξαμήνου. Με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος φοίτησης ή/και ο χρόνος συγγραφής και κατάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας.
 3. Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α ́) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες εφόσον προσκομίσουν δικαιολογητικά όπως, αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος “πλήρους” φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.
 4. Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
 5. Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της ΕΔΕ.
 6. Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου σπουδών, μπορεί να τις αναπληρώσει το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή περαιτέρω διοικητικές διαδικασίες.
 7. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής για λόγους όπως:
  α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με έλλειψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
  β) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και
  γ) αίτηση του ιδίου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας, αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος ή η ΕΔΕ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής.